ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρία μας υποστηρίζει νομικά τους εντολείς της σε όλα τα θέματα της σύγχρονης οικονομικής ζωής (γνωμοδοτήσεις, σύνταξη και έλεγχος συμβάσεων, δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση εντολέων κ.ά.)
Ενδεικτικά:

  • Δίκαιο εταιριών, συνεταιρισμών και κοινοπραξιών (σύσταση και νομική παρακολούθηση, συγχωνεύσεις, εξαγορές και μετατροπές, ιδιωτικοποιήσεις)
  • Τραπεζικό δίκαιο (τραπεζικές συναλλαγές, εποπτεία και οργάνωση τραπεζών, ευθύνη τράπεζας, δίκαιο ειδικών τραπεζών, μέσα πληρωμής, εγγυήσεις και πιστώσεις, προστασία τραπεζικού καταναλωτή, καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων, επεξεργασία δεδομένων από τράπεζα, Τειρεσίας, τιτλοποίηση απαιτήσεων)
  • Πτωχευτική διαδικασία και δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων
  • Βιομηχανική ιδιοκτησία και ανταγωνισμός (ευρεσιτεχνία, υποδείγματα χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια, σήμα, εμπορική επωνυμία, domain names, αθέμιτος ανταγωνισμός, περιορισμοί του ανταγωνισμού)
  • Ναυτικό δίκαιο (ναυτική πίστη, ευθύνη πλοιοκτήτη, οικονομική χρησιμοποίηση πλοίου, θαλάσσια μεταφορά προσώπων και πραγμάτων, θαλάσσια περιστατικά, ναυτική υποθήκη, προνόμια και πλειστηριασμός πλοίου)
  • Ασφαλιστικό δίκαιο
  • Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, πωλήσεις από απόσταση, ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ζητήματα  συμβάσεων  εμπορικής αντιπροσωπείας,  αποκλειστικής διανομής,  συμβάσεων δικαιόχρησης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Τουριστικές και ξενοδοχειακές συμβάσεις
  • Δίκαιο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών