Άστικο Δίκαιο

Η εταιρία μας διαθέτει ειδικά τμήματα,  στελεχωμένα με έμπειρους  δικηγόρους, με αντικείμενο τόσο τους παραδοσιακούς τομείς του αστικού δικαίου (Γενικές αρχές, Ενοχικό, Εμπράγματο, Οικογενειακό, Κληρονομικό), όσο και τις σύγχρονες εκφάνσεις του, και σε  συμβουλευτικό  και σε δικαστηριακό επίπεδο.
Ενδεικτικά:

 • Δικαιοπραξίες, προστασία προσωπικότητας, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα, προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων
 • Ηλεκτρονικό αστικό δίκαιο
 • Μισθώσεις επαγγελματικές και κατοικίας, ειδικές μισθώσεις
 • Αποζημιώσεις από συμβάσεις και αδικοπραξίες
 • Θέματα αγοράς και πώλησης ακίνητης περιουσίας, έλεγχοι τίτλων, δίκαιο κτηματολογίου
 • Νέες μορφές εμπραγμάτων ασφαλειών (πλασματικό ενέχυρο, εμπράγματη ασφάλεια υπέρ ομολογιούχων κ.ά.)
 • Σχέσεις συζύγων, γονέων και τέκνων, θέματα διατροφής, υιοθεσία, αναδοχή, επιτροπεία και δικαστική συμπαράσταση
 • Κληρονομία εξ αδιαθέτου και από διαθήκη
 • Απαιτήσεις από τροχαία ατυχήματα
 • Αστική ιατρική ευθύνη, ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
 • Δίκαιο περιβάλλοντος
 • Δίκαιο του καταναλωτή
 • Αστικό δίκαιο ΜΜΕ